Saksische paapduif

Saksische paapduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische paapduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische paapduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: Nationale 2004 Borgloon
Saksische paapduif Geel Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Geel Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische paapduif Geel Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Geel Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische paapduif Blauw Ongeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische paapduif Blauw Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische paapduif Blauw Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische paapduif Blauw Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische paapduif Blauw Witgeband
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeband
 • Plaats: Nationale 2004 Borgloon
Saksische paapduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische paapduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische paapduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Erfurt 2008