Steinheimer bagadet

Steinheimer bagadet Zwart
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Zwart
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Zwart
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Wit
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Wit
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Wit
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Rood
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Rood
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Rood
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Rood
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Rood
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geel
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geel
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Blauw zwartgeband
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Blauw zwartgeband
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Blauw Ongeband
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Blauw Gekrast
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Roodzilver
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Roodzilver
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geelzilver
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geelzilver
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geelzilver Gekrast
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geelzilver Gekrast
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geleeuwerikt
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geleeuwerikt
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Rood Bont
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Rood Bont
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Zwart Bont
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart Bont
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Zwart Bont
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart Bont
 • Plaats: Erfurt 2008
Steinheimer bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geel Geeksterd
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geel Geeksterd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Geel Geeksterd
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Geel Geeksterd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Steinheimer bagadet Blauw Bont
 • Ras: Steinheimer bagadet
 • Kleurslag: Blauw Bont
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim