Neurenberger bagadet

Neurenberger bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: Avicultura
Neurenberger bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: Erfurt 2008
Neurenberger bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: Metz 2009
Neurenberger bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: Metz 2009
Neurenberger bagadet Zwart Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart Geeksterd
 • Plaats: Erfurt 2008
Neurenberger bagadet Rood Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Rood Geeksterd
 • Plaats: Avicultura
Neurenberger bagadet Geel Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Geel Geeksterd
 • Plaats: Metz 2009
Neurenberger bagadet Blauw Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Blauw Geeksterd
 • Plaats: Metz 2009
Neurenberger bagadet Blauw Geeksterd
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Blauw Geeksterd
 • Plaats: Avicultura
Neurenberger bagadet Zwart
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Neurenberger bagadet Zwart
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Neurenberger bagadet Rood
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Neurenberger bagadet Rood
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Neurenberger bagadet Geel
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Neurenberger bagadet Geel
 • Ras: Neurenberger bagadet
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Loon op Zand 2004