Huhnscheck

Huhnscheck Zwart
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Zwart
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Zwart
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Zwart
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Huhnscheck Blauw zwartgeband
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Blauw zwartgeband
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Blauw zwartgeband
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Huhnscheck Blauw zwartgeband
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Blauw zwartgeband
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Huhnscheck Bruin
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Huhnscheck Bruin
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Rood
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Geel
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Huhnscheck Geel
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Geel
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Bruinzilver
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Bruinzilver
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Bruinzilver
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: Metz 2009
Huhnscheck Blauw Gekrast
 • Ras: Huhnscheck
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: Metz 2009