Bernhardiner Schecke

Bernhardiner Schecke Zwart
 • Ras: Bernhardiner Schecke
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Bernhardiner Schecke Zwart
 • Ras: Bernhardiner Schecke
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Bernhardiner Schecke Blauw zwartgeband
 • Ras: Bernhardiner Schecke
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Bernhardiner Schecke Rood
 • Ras: Bernhardiner Schecke
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund