Thuringian Swallow

Thuringian Swallow Black
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Black
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Black
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Black
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Black
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Black
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Black
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Black
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Blue red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue red
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Blue red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue red
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Blue red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue red
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Blue red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue red
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Blue with Black Bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue with Black Bars
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Blue with Black Bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue with Black Bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Checked Blue
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Checked Blue
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Checked Blue
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Checked Blue
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Blue no bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue no bars
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Blue no bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue no bars
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Blue no bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Blue no bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Ash blue no bars
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Ash blue no bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Red
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Red
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Red
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Red
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Red
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Yellow
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Swallow Yellow
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Swallow Yellow
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Thuringian Swallow Yellow
 • Race: Thuringian Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2004 Sinsheim