Strasser

Strasser Bleu sans barré
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu sans barré
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu sans barré
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu sans barré
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu barré noir
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu barré noir
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu barré noir
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu barré noir
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu écaillé
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu écaillé
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu écaillé
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu écaillé
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Noir
 • Race: Strasser
 • Couleur: Noir
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Noir
 • Race: Strasser
 • Couleur: Noir
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Rouge
 • Race: Strasser
 • Couleur: Rouge
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Rouge
 • Race: Strasser
 • Couleur: Rouge
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Jaune
 • Race: Strasser
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Jaune cendré écaillé
 • Race: Strasser
 • Couleur: Jaune cendré écaillé
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Rouge cendré
 • Race: Strasser
 • Couleur: Rouge cendré
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Rouge cendré
 • Race: Strasser
 • Couleur: Rouge cendré
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Rouge cendré écaillé
 • Race: Strasser
 • Couleur: Rouge cendré écaillé
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu barré blanc
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu barré blanc
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Noir maillé blanc
 • Race: Strasser
 • Couleur: Noir maillé blanc
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Noir maillé blanc
 • Race: Strasser
 • Couleur: Noir maillé blanc
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund
Strasser Bleu maillé blanc
 • Race: Strasser
 • Couleur: Bleu maillé blanc
 • Lieu: VDT 2008 Dortmund