Saxon Swallow

Saxon Swallow Black with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Black with White Bars
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Black with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Black with White Bars
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Black with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Black with White Bars
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Black with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Black with White Bars
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Red with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Red with White Bars
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Yellow with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow with White Bars
 • Location: Erfurt 2008
Saxon Swallow Yellow with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow with White Bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Saxon Swallow Blue with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Blue with White Bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Saxon Swallow Blue with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Blue with White Bars
 • Location: Erfurt 2008
Saxon Swallow Self Blue with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Self Blue with White Bars
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Saxon Swallow Self Blue with White Bars
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Self Blue with White Bars
 • Location: Erfurt 2008
Saxon Swallow Blue Spangle
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Blue Spangle
 • Location: VDT 2004 Sinsheim
Saxon Swallow Yellow
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Saxon Swallow Yellow
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Yellow
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: Dortmund 2011
Saxon Swallow Yellow
 • Race: Saxon Swallow
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2008 Dortmund