Hokbezoek bij Marcel Bogaerts

   
Blauwe witlap doffer.
   
Idem doffer hierboven.
   
Blauwe witlap duivin.
   
Geelzilvere (islabel) witlap doffer.
   
Roodzilvere (zandvale) witlap doffer.
   
Roodzilvere (zandvale) witlap duivin.
   
Koppel rode witlappen.
   
Rode witlap duivin.
   
Geelzilvere (isabel) witlap doffer gekoppeld
met roodzilvere (zandvale) witlap duivin.
 
   
 
Blauwe witlap doffer.
 
Idem doffer hierboven.
 
Idem doffer hierboven.
 
Geelzilvere (islabel) witlap doffer.
 
Roodzilvere (zandvale) witlap duivin.
 
Roodzilvere (zandvale) witlap doffer.
 
Rode witlap duivin.
 
Rode witlap doffer.
 
Roodzilvere (zandvale), blauwe en geelzilvere
(isabel) witlappen.
 
           
   
Collectie witlappen in diverse kleurslagen.