VDT Köln 2003

Clubshow 2003 'Sonderverein der Züchter der Genter Kröpfer'
Ort: VDT Köln.
 Weiss
 • Katalog Nr: 8485
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Weiss
 • Katalog Nr: 8485
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Weiss
 • Katalog Nr: 8487
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 94p
 • Besitzer: Albert Mayr
 Weiss
 • Katalog Nr: 8495
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Punkte: 97p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Weiss
 • Katalog Nr: 8496
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 94p
 • Besitzer: Albert Mayr
 Weiss
 • Katalog Nr: 8497
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Albert Mayr
 Schwartz Geherzt
 • Katalog Nr: 8502
 • Farbe: Schwartz Geherzt
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: W. Breitwieser
 Schwartz Geherzt
 • Katalog Nr: 8502
 • Farbe: Schwartz Geherzt
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: W. Breitwieser
 Blau Geherzt
 • Katalog Nr: 8509
 • Farbe: Blau Geherzt
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Wilma Oesterwind
 Blau Geherzt
 • Katalog Nr: 8511
 • Farbe: Blau Geherzt
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Wilma Oesterwind
 Blau Geherzt
 • Katalog Nr: 8513
 • Farbe: Blau Geherzt
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Wilma Oesterwind
 Blau Gehämmert Geherzt
 • Katalog Nr: 8515
 • Farbe: Blau Gehämmert Geherzt
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: P. Helfenstein
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8522
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8522
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8522
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8523
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 94p
 • Besitzer: Helmut Van Briel
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8525
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8525
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8526
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8527
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 94p
 • Besitzer: Helmut Van Briel
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8530
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 97p
 • Besitzer: Helmut Van Briel
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8530
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 97p
 • Besitzer: Helmut Van Briel
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8532
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Schwarz Dominikaner
 • Katalog Nr: 8532
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Blau dominikaner
 • Katalog Nr: 8534
 • Farbe: Blau dominikaner
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Blau dominikaner
 • Katalog Nr: 8535
 • Farbe: Blau dominikaner
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 95p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Blau dominikaner
 • Katalog Nr: 8537
 • Farbe: Blau dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke
 Blau dominikaner
 • Katalog Nr: 8537
 • Farbe: Blau dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Serge Paschke